Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

بحثي در اطراف ماده ۲۹۸ قانون آئين دادرسي مدني

ماده ۲۹۸ قانون آئين دادرسي مدني

براي روشن شدن مطلب عين عبارت ماده مذكور را نقل ميكنم . 
«مادام كه دادرسي بمرحله صدور حكم نرسيده مدعي ميتواند دعوي خود را استرداد كند در اين صورت بدر خواست مدعي عليه بتاُ ديه خسارت مدعي عليه محكوم ميشود. استرداد دعوي در دادرسيها عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است كه يا مدي عيله راضي باشدو يا مدعي از دعوي خود بكلي صرفنظر كنددرصورت اخيردادگاه قرارسقوط دعوي راخواهد داد» 
ابتدءلازم است مستنبط خودرادرمواردحكم ماده مذكور بيان نمايم تا معلوم شود درچه محل وموردي بايدمطابق حكم ودستورآن ماده رفتار كرد.ازمتن ماده درقسمت دوم كه مذكوراست: 
(استرداد دعوي دردادرسيهاي عادي پس ازمبادله لوايح ودراختصاري پس از مذاكرت طرفين….) 
چنين استنباط ميشودكه : 
۱-حكم قانوني ماده ۲۹۸ مخصوص موارد دعوي دارسيهاي عادي است آنهم پس ازتبادل لوايح وقبل ازآنكه منتهي بصدور حكم نهائي گردد. 
۲-حكم استرداد درجريانتبادل لوايح مشمول ماده فوق نميباشدوبراي چنين مواردي ماده۱۲۳قانون آئين دادرسي مدني باين مضمون: 
«چنانچه درمبادله لوايح مدعي دادخواست خودرااستردادكند مديردفترمكلف است فورا“پرونده رابدادگاه بفرستدودادگاه پس ازاطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست راابطال ميكند» 
بصراحت تعيين تكليف نموده. 
ازمطالعه وبررسي دقيق دوماده بالابازهم استنباط ميشودكه: 
۱-استرداد دعوي دردعاوي اختصاري پس از تقديم دادخواست وهمچنين دردعاوي عادي پس ازتبادل لوايح وقبل ازصدورحكم نهائي جائزاست. 
۲-هرگاه دردعاوي اختصاري وعادي بشرح بالا استرداددعوي بعمل آمده باشد درموردهردو صورت فقط مشمول ماده ۲۹۸ ميباشد. 
۳-حكم ماده ۱۲۳مخصوص استرداد دادخواست دردادرسي عادي وآنهم فقط در جريان تبادل لوايح است. 
واماعلت بحث 
نظرباينكه دادگاههاومسئولين امردر درك مفادماده ۲۹۸اشكالي پيداكردهاند ازاين جهت ب بحث دراطراف ماده فوق مبادرت ميشود واشكال مذكور راعنوان مينمايم: 
۱-يامدعي عليه راضي باشد. 
۲-يامدعي از دعوي خودبطور كلي صرفنظر كند. 
وسپس اضافه ميكند:درصورت اخير دادگاه قرارسقوط دعوي راخواهد داد. 
بعضي از دادگاهها دراينجا دچاراشكال شده اند كهآياصدور سقوط قراردعوي منحصربموردي است كه مدعي دعوي خودرامسترد وازدعوي خودبكلي صرفنظر نمايد. 
ودرمورداول يعني موردي كه استردادبارضايت مدعي عليه بعمل آمده باشدماده ۲۹۸ حكمي صادر ننموده؟ومعلوم نيست دادگاه چه قراري ميبايدصادركند. 
دراين خصوص عده اي چنين استنباط نموده اندكهدرمورداول يعني استرداددعوي مدعي بارضايت مدعي عليه بلحاظ وجودملاك ومناط حكم ماده۱۲۳قانون آئين دادرسي مدني شامل وحاكم است وبايد دادگاه قرار ابطال دادخواست راصادر كند. 
البته اين استنبا ط يك نظر قضائي است ولي بعقيده اينجانب وبدلائل زيرچنين استنباطي قابل انتقادوايراد ميباشد :زيرابطوري كه دربالا گفته شدقرارابطال دادخواستبموجب ماده۱۲۳ هنگامي تجويز شده است كه استردادضمن تبادل لوايح بعمل آمده باشددرحاليكه اشكال دادگاهها درمواردي است كه استرداد دعوي دردعوي عادي پس ازتبادل لوايح وختم دادرسي وقبل ازصدور حكم ودردعوي اختصاري هم پس از ختم رسيدگي وقبل ازصدور حكم نهائي بعمل آمده باشدواين فروض برماده ۲۹۸ قابل انطباق است ولذا بايد حكم آنها را ازماده ۲۹۸ استنباط نمود نه ازماده۱۲۳ قانون. 
باين لحاظ تطبيق موارد اشكال باماده۱۲۳ صحيح نيست وبنظر قضائي اينجانب ميبايد اشكال رابا توجه بحكم اجمالي وكلي قسمت اول وحكم تفصيلي قسمت دوم ماده ۲۹۸ حل ورفع نمود: 
باين ترتيب كه چون درصدر ماده ۲۹۸ بطور اعم درهردو مورد: 
۱-استرداد دعوبي بارضايت مدعي ؛ 
۲-استرداد دعوي با صرفنظر كردن از دعوي . 
قانونگزار بنا بقاعده واصل كلي (هروقت مدعي دعوي خودراترك كردآن دعوي متروك ميشودواسترداد دعوي نيزيك نوع متروك گذاردن دعوي است). 
حكم قانوني موردنظر خودرا بطور اجمالي وضممني مبني برقابل تعقيب نبودن اينگونه دعاوي با صدور حكم به تأديه خسارات مدعي عليه مقرر داشته است يعني منظور خودرا بطور اجمال بيان كرده ودرذيل ماده مذكور هم بتوضيح وتفصيل همين حكم رايعني قابل تعقيب نبودن دعوي رانسبت بمورد دوم كه عبارت ازاسترداد دعوي مدعي باصرف نظر كردن كلي ازدعوي خودباشدبنام قرارسقوط دعوي بتفصيل اسم گذاري وتصريح كرده است حكم اجمالي وكلي درهردوموردعبارت ازقابل تعقيب نبودن اينگونه دعاوي ميباشدوباصدور حكم به خسارات مدعي عليه اجمالااستنباط ميشودكه هرگاهگاه مواجه با موردي گرددكه استرداد دعوي بارضايت مدعي بعمل آمده باشد . 
چون دربدو امر بنظر ميرسد كه قانونگذار براي موردمزبور تعيين تكلبف نكرده است دراين صورت ميبايست قاضي دادگاه بتجويز ماده۳قانون آئين دادرسي مدني وتوجه بحكم اجمالي صدر ماده ۲۹۸ تصميم بصدور راُي بقابل تعقيب نبودن چنين دعوائي ضمن تأمين خسارات مدعي عليه بنمايد. 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵